Personas datu apstrādes noteikumi

MB SWS projekti nodrošina, ka personas dati tiek apstrādāti likumīgā, godīgā un pārskatāmā veidā, vākti tikai šajā politikā noteiktajiem un skaidri definētajiem mērķiem un netiek tālāk apstrādāti ar šiem mērķiem nesavienojamā veidā.

MB SWS projekti nodrošina adekvātu personas datu drošību ar organizatoriskiem un tehniskiem pasākumiem, tai skaitā aizsardzību pret nesankcionētu apstrādi vai datu nesankcionētu apstrādi, iznīcināšanu vai sabojāšanu.

MB “SWS projekti” ievēro Lietuvas un ES tiesību aktu prasības, kas regulē personas datu aizsardzību:

  • Lietuvas Republikas personas datu tiesiskās aizsardzības likums;
  • Lietuvas Republikas Elektronisko sakaru likums.
  • 2016. gads 27. aprīlis Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula, VDAR);

PAMATJĒDZIENI

1.1. Privātuma politika – šie personas datu apstrādes noteikumi, kas ir ievietoti interneta vietnē www.sws.lt.

1.2. Mājas lapa – mājas lapa, kas atrodas www.sws.lt, kurā MB “SWS projekti” pasūtītājs var atstāt pieprasījumu.

1.3. “Datu pārzinis” ir juridiska vai fiziska persona, kas viena pati vai kopā ar citiem nosaka personas datu apstrādes mērķus un līdzekļus. Šajā Privātuma politikā datu pārzinis ir MB SWS projekti, juridiskās personas kods: 305663988, juridiskā adrese: Ļvovo 91-67, Viļņa, kontaktinformācija: e-pasts info@sws.lt.

1.4. Datu subjekts – klients vai vietnes apmeklētājs, kura personas datus Datu pārzinis apstrādā šādiem mērķiem: rēķinu izrakstīšanai, nepieciešamības gadījumā pārdošanas līgumu slēgšanai, klientu datu bāzes administrēšanai, tai skaitā klientu sūdzību un uzziņu administrēšanai, parādu pārvaldības veikšanai, citiem iekšējās administrēšanas nolūkos.

1.5. “Datu pārzinis” ir fiziska vai juridiska persona, kas saskaņā ar tai piešķirtajām pilnvarām palīdz Datu pārzinim izvirzīto mērķu sasniegšanā.

1.6. Personas dati – fiziskas personas dati, ko apstrādā Datu pārzinis un pēc kuriem var identificēt vietnes klientu vai apmeklētāju, tai skaitā, bet ne tikai: vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs u.c.

1.7. “Datu apstrāde” ir jebkura darbība, kas tiek veikta ar personas datiem: vākšana, ierakstīšana, glabāšana, glabāšana, grozīšana (papildināšana vai labošana), nodrošināšana, izmantošana, iznīcināšana vai jebkura cita darbība vai darbību kopums.

1.8. Tiešais mārketings ir darbība, kas piedāvā preces vai pakalpojumus fiziskām personām, piedāvā neregulāras atlaides un/vai lūdz viņu viedokli par piedāvātajām precēm vai pakalpojumiem, izmantojot pastu, tālruni vai citus tiešus līdzekļus.

1.9. Piekrišana ir Datu subjekta brīvprātīgi izteikts akts, ar kuru viņš piekrīt personas datu apstrādei.

1.10. Uzraudzības iestāde ir Fizisko personu datu aizsardzības inspekcija.

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

2.1. Politika nosaka galvenos personas datu vākšanas, uzglabāšanas un apstrādes noteikumus.

2.2. Tiek uzskatīts, ka Datu subjekts ir izlasījis un izlasījis šo Privātuma politiku, kad viņš piekrīt savu Personas datu apstrādei.

2.3. Šī Privātuma politika jebkurā laikā ir pieejama vietnē www.sws.lt.

PERSONAS DATU VĀKŠANAS, UZGLABĀŠANAS UN IZMANTOŠANAS KĀRTĪBA

3.1. Datu subjekts piekrīt, ka Datu pārzinis līgumu izpildes, klientu datu bāzes administrēšanas un citos ar iekšējo administrēšanu saistītos nolūkos apstrādās šādus ar viņu saistītos personas datus:

3.1.1. vārds Uzvārds,

3.1.2. Telefona numurs,

3.1.3. epasta adrese

3.1.4. preču piegādes adrese,

3.1.5. preces/pakalpojuma maksājuma informācija (bankas konta numurs, maksājuma veids utt.),

3.1.6. pirkumu vēsture (iegādātās preces un/vai pakalpojumi, cena utt.)

3.2. MB SWS projekti aizsargā Jūsu personas datus ne ilgāk, kā to prasa apstrādes nolūki vai kā to nosaka tiesību akti ilgāku laiku. Personas dati parasti tiks glabāti tik ilgi, kamēr līgumattiecības var radīt pamatotas pretenzijas vai tiktāl, cik tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu un aizsargātu MB SWS projektu likumīgās intereses.

Nevajadzīgie personas dati tiek iznīcināti.

3.3. Datu subjekts piekrīt, ka pieprasījuma administrēšanas nolūkā, kad pieprasījums tiek iesniegts pa e-pastu. pa e-pastu Datu pārzinis apstrādās šādus ar viņu saistītos personas datus:

3.3.1. nosaukums

3.3.2. epasta adrese

3.3.3. Telefona numurs,

3.3.4. komentārs / pieprasījums.

3.4. Šim nolūkam personas dati tiek glabāti tik ilgi, kamēr tiek izskatīts iesniegtais jautājums un līdz 2 (diviem) kalendārajiem gadiem no datu iesniegšanas dienas.

3.5. Datu subjekts piekrīt, ka Datu pārzinis tiešā mārketinga nolūkos apstrādās šādus ar viņu saistītos personas datus:  – e-pasta adrese un vārds.

3.6. Tiešā mārketinga nolūkā iegūtie personas dati tiek glabāti 2 (divus) kalendāros gadus no datu iesniegšanas dienas.

3.7. Datu pārzinis apstiprina, ka personas dati tiek vākti tikai tieši no Datu subjekta un netiek vākti no citiem avotiem.

3.8. Datu pārzinis apņemas neizpaust trešajām personām apstrādātos Personas datus, izņemot šādos gadījumos:

3.8.1. ja ir Datu subjekta piekrišana personas datu izpaušanai,

3.8.2. izpildot pasūtījumu vai sniedzot citus pakalpojumus – Datu apstrādātājiem, kas nodrošina preču piegādi, iekārtu uzstādīšanu vai citus Pircēja pasūtītos pakalpojumus,

3.8.3. tiesībaizsardzības iestādes saskaņā ar tiesību aktu prasībām,

3.8.4. ja nepieciešams novērst vai izmeklēt noziedzīgus nodarījumus.

3.9. Datu pārzinis nodrošina, ka datu subjekta datus var nodot trešajām personām tikai tādā apmērā, kāds nepieciešams konkrēta pasūtījuma vai mērķa sasniegšanai (piemēram, kurjerkompānijām, pēcpārdošanas pakalpojumu uzņēmumiem, preču un/vai palīgpakalpojumu piegādātājiem) . Datu subjektus pienācīgi informē un attiecīgā gadījumā sniedz savu piekrišanu datu pārsūtīšanai.

DATU SUBJEKTA TIESĪBU IZMANTOŠANA

4.1. Datu subjekts piešķir Datu pārzinim tiesības vākt, pārvaldīt, apstrādāt un uzglabāt ar viņu saistītos personas datus šajā Privātuma politikā noteiktajā apjomā un mērķiem.

4.2. Piekrišanu ar viņu saistīto personas datu vākšanai, apstrādei, glabāšanai Datu subjekts var jebkurā laikā atsaukt, un tiešā mārketinga nolūkos apstrādātos personas datus var atsaukt bez turpmāka pamatojuma, sazinoties ar Datu pārzini.  e-pasta adrese info@sws.lt no tās pašas līgumā norādītās e-pasta adreses. Saņemot šādu Datu subjekta pieprasījumu, Datu pārzinis nekavējoties aptur personas datu apstrādi un iznīcina ar viņu saistītos personas datus. Pārzinim ir tiesības nedzēst personas datus, ja tam ir leģitīms iemesls tos aizsargāt, jo īpaši, lai nodrošinātu valsts drošību un aizsardzību, sabiedrisko kārtību, noziedzības novēršanu, izmeklēšanu, atklāšanu vai saukšanu pie atbildības, svarīgas valsts ekonomiskās vai finanšu intereses, citu tiesības un brīvības.aizsardzība.

4.3. Sazinoties ar Datu pārzini, lai saņemtu informāciju par preču/sūtījuma piegādi, Datu subjektam ir jānorāda savs vārds, uzvārds, e-pasta adrese identifikācijai.

4.4. Datu subjektam, kurš ir atbilstoši identificējis sevi, iesniegusi Datu pārzinim personu apliecinošu dokumentu vai tā notariāli apliecinātu kopiju, kas tiks izmantota tikai identifikācijai un netiks glabāta, ir tiesības piekļūt saviem personas datiem pieprasījumu Datu pārzinim.  e-pasts info@sws.lt

4.5. Ja Datu subjekta personas datiem vēlas piekļūt cita persona, tai jāiesniedz notariāli apliecināta pilnvara, un dati advokātam sniedzami tikai uzrādot pārstāvības līgumu un norādot datu izmantošanas mērķi.

4.6. Saņemot Datu subjekta pieprasījumu par piekļuvi apstrādātajiem personas datiem, Datu pārzinis sniedz atbildi 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas. Atbildē norāda, vai personas dati tiek apstrādāti ar Datu subjektu un, ja jā, tad kas un kam tie sniegti pēdējā 1 (viena) kalendārā gada laikā. Atbilde tiek sniegta bez maksas.

4.7. Ja Datu subjekts, iepazīstoties ar saviem personas datiem, konstatē, ka personas dati ir vākti vai iegūti no nelikumīgiem avotiem vai ka personas dati tiek apstrādāti citiem mērķiem, nevis tiem, kam dota piekrišana, Datu subjektam ir tiesības sazināties ar Datu pārzini pa e-pastu apstrādes darbībām un/vai dzēst ar viņu saistītos personas datus. Datu pārzinis pārbauda Datu subjekta pieprasījumu un, ja tiek konstatēts, ka pieprasījums ir pamatots, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 darbdienu laikā, apmierina Datu subjekta pieprasījumu un rakstiski informē par veiktajām darbībām.

4.8. Gadījumos, kad Datu subjekts, iepazīstoties ar saviem personas datiem, konstatē, ka tie ir neprecīzi vai nepilnīgi, viņš pēc pienācīgas sevis identificēšanas un rakstiska pieprasījuma pieprasa labot un/vai papildināt ar saviem personas datiem saistītos datus. viņam/viņai. Ja datu pārzinis konstatē, ka pieprasījums ir pamatots, tas nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 darbdienu laikā, labo vai papildina apstrādātos personas datus un rakstiski informē par veiktajām darbībām.

4.9. Datu subjektam ir tiesības pieprasīt, lai pārzinis viņu “aizmirst”, proti, dzēst visus ar viņu saistītos datus, ja dati nav nepieciešami mērķim, kuram tie tika vākti un apstrādāti, vai ja datu subjekts atsauc savu darbību. piekrišana vai tiek apstrādāts, pārkāpjot juridiskās prasības. Pārzinis šādu pieprasījumu izpilda bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 5 dienu laikā. d. un informēt Datu subjektu par veiktajām darbībām.

4.10. Datu subjektam ir tiesības vērsties Uzraudzības iestādē, ja viņš uzskata, ka viņa personas datu apstrādē ir aizskartas viņa leģitīmās intereses.

4.11. Sūdzības par personas datu neatbilstošu vai nelikumīgu apstrādi izskata Datu valsts inspekcija, kas atrodas L. Sapiegos ielā. 17, Viļņa (www.ada.lt, ada@ada.lt, tel. +370 271 28 04).

PERSONAS DATU AIZSARDZĪBAS SKATU RISKA FAKTORI UN TO RISINĀJUMI

5.1. Lai nodrošinātu adekvātu personas datu aizsardzību, datu pārzinis īsteno šādus organizatoriskos un tehniskos pasākumus personas datu aizsardzībai:

5.1.1. Organizatoriskā:

5.1.1.1. Datu pārzinis organizē savu darbu tā, lai nodrošinātu datoru datu un/vai dokumentu un to arhīvu drošu apstrādi un (ja nepieciešams) pārsūtīšanu.

5.1.1.2. Piekļuve Datu subjekta personas datiem tiek nodrošināta tikai tiem Darbiniekiem, kuriem tiem ir jāveic darba funkcijas, un tikai tiem, kuri ir parakstījuši konfidencialitātes līgumus un ir iepazinušies ar citām iekšējām procedūrām personas datu apstrādes ietvaros.

5.1.2. Tehnisks:

5.1.2.1. Datu pārziņa ieceltie datu apstrādātāji (pakalpojumu sniedzēji) darbojas tikai ar Datu pārziņa pilnvarojumu.

5.1.2.2. Personas dati ir aizsargāti pret nozaudēšanu, neatļautu izmantošanu un izmaiņām.

5.1.2.3. Nodrošina aparatūras aizsardzību pret ļaunprātīgu programmatūru (piemēram, pretvīrusu programmatūras instalēšanu vai atjaunināšanu) un datora iekšējā tīklā iebūvētu ugunsmūri.

5.1.2.4. Darbinieks, kuram ir piešķirtas piekļuves tiesības informācijas sistēmai, kurā tiek glabāti personas dati, nodrošina administrācijas paroļu un citu pieslēgšanās datu konfidencialitāti un drošību;

5.1.2.5. Parole tiek mainīta reizi gadā vai biežāk;

5.1.2.6. Parolei jāsastāv no vismaz 7 (septiņām) rakstzīmēm (cipariem un burtiem);

5.1.2.7. Paroles simboli sastāv no cipariem un burtiem, kā arī no speciālajām rakstzīmēm.

SĪKDEKĻU IZMANTOŠANA

6.1. Vietnē www.sws.lt sīkfailus var izmantot statistikas nolūkos, novērtējot vietnes apmeklējumu un atsevišķa satura popularitāti. Šāda datu apstrāde neļauj tieši vai netieši identificēt vietnes apmeklētāju.

6.2. Vietnes apmeklētājs var izdzēst sīkfailus no sava datora vai bloķēt tos savā tīmekļa pārlūkprogrammā, taču dažas vietnes funkcionalitātes var nedarboties vai nedarboties pareizi.

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

7.1. Šī Privātuma politika tiek pārskatīta ik pēc 2 (diviem) gadiem un vajadzības gadījumā atjaunināta.

7.2. Šī Privātuma politika ir spēkā no 2020. gada. 23. oktobris un ir publiski pieejams vietnē.

Par visiem jautājumiem, kas saistīti ar personas datu apstrādi, lūdzam sazināties ar mums pa e-pastu info@sws.lt vai pa tālruni +370 615 33303. Lūdzu, ņemiet vērā, ka mēs varam pieprasīt no jums papildu informāciju, lai pareizi identificētu pretendentus.

Shopping Cart
Būsto šildymo skaičiuoklė
Atsakykite į klausimus, sužinokite Jums tinkamiausią šildymo sprendimą ir gaukite 100 EUR nuolaidą.
+370-615-33303 arba info@sws.lt
Būsto šildymo skaičiuoklė
+370-615-33303 arba info@sws.lt
Atsakykite į klausimus, sužinokite Jums tinkamiausią šildymo sprendimą ir gaukite 100 EUR nuolaidą.
13%
1/8
Pasirinkite būsto tipą
Privatus
Pasirinkite būsto tipą
Komercinis
Naujas pastatas ar renovacija?
Naujas pastatas
Naujas pastatas ar renovacija?
Seno pastato renovacija
Kokiai šildymo technologijai teikiate pirmenybę?
Granulinis katilas
Kokiai šildymo technologijai teikiate pirmenybę?
Šilumos siurblys oras-vanduo
Kokiai šildymo technologijai teikiate pirmenybę?
Hibridinė šildymo sistema
Kokiai šildymo technologijai teikiate pirmenybę?
Nežinau
Įvertinkite savo pastato energinį efektyvumą
Aukščiausias. Labai maži šilumos nuostoliai
Įvertinkite savo pastato energinį efektyvumą
Labai geras. Maži šilumos nuostoliai
Įvertinkite savo pastato energinį efektyvumą
Vidutinis. Vidutiniai šilumos nuostoliai
Įvertinkite savo pastato energinį efektyvumą
Prastas. Dideli šilumos nuostoliai
+370-615-33303 arba info@sws.lt
Pasirinkite būsto tipą
Privatus
Pasirinkite būsto tipą
Komercinis
Naujas pastatas ar renovacija?
Naujas pastatas
Naujas pastatas ar renovacija?
Seno pastato renovacija
Kokiai šildymo technologijai teikiate pirmenybę?
Granulinis katilas
Kokiai šildymo technologijai teikiate pirmenybę?
Šilumos siurblys oras-vanduo
Kokiai šildymo technologijai teikiate pirmenybę?
Hibridinė šildymo sistema
Kokiai šildymo technologijai teikiate pirmenybę?
Nežinau
Įvertinkite savo pastato energinį efektyvumą
Aukščiausias. Labai maži šilumos nuostoliai
Įvertinkite savo pastato energinį efektyvumą
Labai geras. Maži šilumos nuostoliai
Įvertinkite savo pastato energinį efektyvumą
Vidutinis. Vidutiniai šilumos nuostoliai
Įvertinkite savo pastato energinį efektyvumą
Prastas. Dideli šilumos nuostoliai
Koks saulės kolektorius man tinka?
Atsakykite į klausimus ir sužinokite, kuris saulės kolektoriaus modelis Jums tinkamiausias.
+370-615-33303 arba info@sws.lt
Koks saulės kolektorius man tinka?
+370-615-33303 arba info@sws.lt
Atsakykite į klausimus ir sužinokite, kuris saulės kolektoriaus modelis Jums tinkamiausias.
Karšto vandens naudojimas:
Buitinis karštas vanduo
Karšto vandens naudojimas:
Pagalbinis pastato šildymas
Kuriam įrenginiui teikiate pirmenybę?
Saulės vandens šildytuvas su integruota talpa
Kuriam įrenginiui teikiate pirmenybę?
Saulės kolektorius su atskira talpa name
Kuriam įrenginiui teikiate pirmenybę?
Fotovoltinė vandens šildymo sistema
Kuriam įrenginiui teikiate pirmenybę?
Nežinau, patarkite.
+370-615-33303 arba info@sws.lt
+370-615-33303 arba info@sws.lt
Karšto vandens naudojimas:
Buitinis karštas vanduo
Karšto vandens naudojimas:
Pagalbinis pastato šildymas
Kuriam įrenginiui teikiate pirmenybę?
Saulės vandens šildytuvas su integruota talpa
Kuriam įrenginiui teikiate pirmenybę?
Saulės kolektorius atskira talpa name
Kuriam įrenginiui teikiate pirmenybę?
Fotovoltinė vandens šildymo sistema
Kuriam įrenginiui teikiate pirmenybę?
Nežinau, patarkite.
Kāda veida saules kolektors ir vispiemērotākais man?
Atbildi uz jautājumiem un uzzini, kurš saules kolektora modelis tev ir vispiemērotākais.
+370-615-33303 vai info@sws.lt
Kāda veida saules kolektors ir vispiemērotākais man?
+370-615-33303 vai info@sws.lt
Atbildi uz jautājumiem un uzzini, kurš saules kolektora modelis tev ir vispiemērotākais.
Karstā ūdens izmantošana:
Mājas karstais ūdens
Karstā ūdens izmantošana:
Ēkas palīgusildīšana
Kuram iekārtai jūs piešķirat priekšroku?
Saules ūdens sildītājs ar integrētu tvertni
Kuram iekārtai jūs piešķirat priekšroku?
Saulēs kolektors ar atsevišķu krātuvi mājā
Kuram iekārtai jūs piešķirat priekšroku?
Fotovoltainā ūdens sildīšanas sistēma
Kuram iekārtai jūs piešķirat priekšroku?
Nezinu, lūdzu, ieteiciet
+370-615-33303 vai info@sws.lt
+370-615-33303 vai info@sws.lt
Karstā ūdens izmantošana:
Mājas karstais ūdens
Karstā ūdens izmantošana:
Ēkas palīgusildīšana
Kuram iekārtai jūs piešķirat priekšroku?
Saules ūdens sildītājs ar integrētu tvertni
Kuram iekārtai jūs piešķirat priekšroku?
Saulēs kolektors ar atsevišķu krātuvi mājā
Kuram iekārtai jūs piešķirat priekšroku?
Fotovoltainā ūdens sildīšanas sistēma
Kuram iekārtai jūs piešķirat priekšroku?
Nezinu, lūdzu, ieteiciet